Veps: sogenzoitta

Veps verb 'sogenzoitta' conjugated