Veps: h��kk��htada

Veps verb 'h��kk��htada' conjugated