Middle French: gorgoyer

Middle French verb 'gorgoyer' conjugated