Northern Sami: gosahit

Northern Sami verb 'gosahit' conjugated