Northern Sami: gažahit

Northern Sami verb 'gažahit' conjugated