Northern Sami: boaibmut

Northern Sami verb 'boaibmut' conjugated