Gothic: ��lahsjan

Gothic verb '��lahsjan' conjugated