Gothic: ������lahsjan

Gothic verb '������lahsjan' conjugated