Gothic: ufarhafjan

Gothic verb 'ufarhafjan' conjugated