Gothic: gatandjan

Gothic verb 'gatandjan' conjugated