Gothic: gafrisahtjan

Gothic verb 'gafrisahtjan' conjugated