Gothic: draibjan

Gothic verb 'draibjan' conjugated