Akkadian: ��em��m

Akkadian verb '��em��m' conjugated