ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್: re��r

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ verb 're��r' conjugated