Sumerian: igi kar2-kar2

Sumerian verb 'igi kar2-kar2' conjugated