Sumerian: igi kar2

Sumerian verb 'igi kar2' conjugated