Spanish: venir

Spanish verb 'venir' conjugated

Bookmark and Share