Spanish: sacar

Spanish verb 'sacar' conjugated

Bookmark and Share