Spanish: estar

Spanish verb 'estar' conjugated

Bookmark and Share