Spanish-kn: venir

Spanish-kn verb 'venir' conjugated

Bookmark and Share