Swedish: bidraga

Swedish verb 'bidraga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bidra
Supine: bidragit
Gerund: bidragande

Indicative

Present

jag bidrar; bidrager
du  bidrar; bidrager
han bidrar; bidrager
vi  bidrar; bidrager
ni  bidrar; bidrager
de  bidrar; bidrager

Perfect

jag har bidragit
du  har bidragit
han har bidragit
vi  har bidragit
ni  har bidragit
de  har bidragit

Past

jag bidrog
du  bidrog
han bidrog
vi  bidrog
ni  bidrog
de  bidrog

Pluperfect

jag hade bidragit
du  hade bidragit
han hade bidragit
vi  hade bidragit
ni  hade bidragit
de  hade bidragit

Future

jag skall bidra; bidraga
du  skall bidra; bidraga
han skall bidra; bidraga
vi  skall bidra; bidraga
ni  skall bidra; bidraga
de  skall bidra; bidraga

Future perfect

jag skall ha bidragit
du  skall ha bidragit
han skall ha bidragit
vi  skall ha bidragit
ni  skall ha bidragit
de  skall ha bidragit

Conjunctive

Present

jag må bidra; bidraga
du  må bidra; bidraga
han må bidra; bidraga
vi  må bidra; bidraga
ni  må bidra; bidraga
de  må bidra; bidraga

Present

jag må ha bidragit
du  må ha bidragit
han må ha bidragit
vi  må ha bidragit
ni  må ha bidragit
de  må ha bidragit

Past

jag skulle bidra
du  skulle bidra
han skulle bidra
vi  skulle bidra
ni  skulle bidra
de  skulle bidra

PluperfectConditional

Present

jag skulle bidra; bidraga
du  skulle bidra; bidraga
han skulle bidra; bidraga
vi  skulle bidra; bidraga
ni  skulle bidra; bidraga
de  skulle bidra; bidraga

Perfect

jag skulle ha bidragit
du  skulle ha bidragit
han skulle ha bidragit
vi  skulle ha bidragit
ni  skulle ha bidragit
de  skulle ha bidragit

Imperative


du  bidra; bidrag

vi  Låt oss bidra; bidraga
ni  bidra; bidrag

Etymology

bidraga

BIDRAGA bi³~dra²ga (bi'draga WESTE), l. (i sht hvard.) BIDRA bi³~dra², v. -drager l. (i sht hvard.) -drar, -drog, -drogo, -dragit; se för öfr. DRAGA. vbalsbst. -ANDE; -ARE (föga br.) ; jfr BIDRAG.
[liksom d. bilrage efter t. beitragen, eg. bära fram; jfr nt. bidragen, holl. bijdragen samt lat. conferre; se BI-, prefix1 1 a]
göra l. gifva ngt för att främja ett syfte; oftast i förb. bidraga till, stundom bidraga att: i sin mån medverka till (ett syfte) l. till att (få ngt utfördt).
[BIDRAGA 1]
1)
[jfr motsv. anv. i ut., holl. o. t.]
(numera knappast br.; jfi dock slutet)
tr.: lämna l. göra (ngt för att befrämja ett visst ändamål); vanl. i förb. bidraga ngt tili ngt, med l. gm ngt medverka till ngt, lämna l. göra ngt för att i sin mån befrämja ngt. Det, som til DefensionsWerkets utförande är at tilgå, samt af Undersåtarne anskaffes och bidrages. Stadg. ang. landtmil. 4: 1473 (1714). Om en menniska är dygdelskande och rettsinnig, så bidrager hon .. alla sina gåfvor, och all sin vetenskap til Guds äros vplysande i thet jordiska mörkret. FYDELIUS Förn. Föret. § 7 (1718, 1737) Om Riksens Råd intet ville bidraga något til Rikets frälsande, .. skulle de omgälla det med lif och gods. LAGERBRING 1 Hist. 4: 85 (1783). Kvar och en bidrog några Riksdaler. MÖLLER (1790). Bidrag hvad du kan / Till jordens väl med verksam möda. STENHAMMAR 210 (1794). Härtill kan jag ingenting bidraga. MOBERG Gram. 279 (1815). (Tyskarna förde frihetskrigen) i gemensan uppoffringstjusning, till hvilken de ringaste skärfvarne sannerligen icke bidrogos af philosophien och poesien. ATTERBOM Minnen 188 (1818). En fart, som varierade mellan sju och åtta mil i timmen, hvartill likväl strömmen bidrog trenne. Col. GOSSELMAN 2: 282 (1828, 1830) – särsk.
[efter uttr. göra sitt till]
(föga br.) i uttr. bidraga sitt till. Den omständigheten .. bidrog nog sitt till att göra förlusten af .. brodern ännu kännbarare. DAHLGREN 1 Ransäter 175 (1905).

More information and the source for the information: SAOB