Swedish, all forms: bidraga

Swedish, all forms verb 'bidraga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bidra
Supine: bidragit
Gerund: bidragande

Indicative

Present

jagbidrar; bidrager
dubidrar; bidrager
han;honbidrar; bidrager
vibidrar; bidrager
nibidrar; bidrager
debidrar; bidrager

Perfect

jaghar bidragit; bidratt
duhar bidragit; bidratt
han;honhar bidragit; bidratt
vihar bidragit; bidratt
nihar bidragit; bidratt
dehar bidragit; bidratt

Past

jagbidrog
dubidrog
han;honbidrog
vibidrog
nibidrog
debidrog

Pluperfect

jaghade bidragit; bidratt
duhade bidragit; bidratt
han;honhade bidragit; bidratt
vihade bidragit; bidratt
nihade bidragit; bidratt
dehade bidragit; bidratt

Future

jagskall bidra
duskall bidra
han;honskall bidra
viskall bidra
niskall bidra
deskall bidra

Future perfect

jagskall ha bidragit; bidratt
duskall ha bidragit; bidratt
han;honskall ha bidragit; bidratt
viskall ha bidragit; bidratt
niskall ha bidragit; bidratt
deskall ha bidragit; bidratt

Conjunctive

Present

jagmå bidra; bidraga
dumå bidra; bidraga
han;honmå bidra; bidraga
vimå bidra; bidraga
nimå bidra; bidraga
demå bidra; bidraga

Present

jagmå ha bidragit; bidratt
dumå ha bidragit; bidratt
han;honmå ha bidragit; bidratt
vimå ha bidragit; bidratt
nimå ha bidragit; bidratt
demå ha bidragit; bidratt

Past

jagskulle bidra
duskulle bidra
han;honskulle bidra
viskulle bidra
niskulle bidra
deskulle bidra

Pluperfect

jagskulle ha bidragit; bidratt
duskulle ha bidragit; bidratt
han;honskulle ha bidragit; bidratt
viskulle ha bidragit; bidratt
niskulle ha bidragit; bidratt
deskulle ha bidragit; bidratt

Conditional

Present

jagskulle bidra
duskulle bidra
han;honskulle bidra
viskulle bidra
niskulle bidra
deskulle bidra

Perfect

jagskulle ha bidragit; bidratt
duskulle ha bidragit; bidratt
han;honskulle ha bidragit; bidratt
viskulle ha bidragit; bidratt
niskulle ha bidragit; bidratt
deskulle ha bidragit; bidratt

Imperative

dubidra; bidrag
viLåt oss bidra; bidraga
nibidra; bidrag

Etymology

Additional Information

bidraga
medverka; hjälpa
[A/x bidrar till y/ att + S]

Engelsk översättning
contribute, make a contribution to; help, promote

Exempel

ett lotteri ska bidra till att finansiera verksamheten---a lottery will be organized to help finance the operation
hon bidrog till en konstruktiv lösning av frågan---she helped bring the matter to a satisfactory conclusion
en bidragande orsak till konflikten---one of the factors which contributed to the conflict

bidraga

BIDRAGA bi³~dra²ga (bi'draga WESTE), l. (i sht hvard.) BIDRA bi³~dra², v. -drager l. (i sht hvard.) -drar, -drog, -drogo, -dragit; se för öfr. DRAGA. vbalsbst. -ANDE; -ARE (föga br.) ; jfr BIDRAG.
[liksom d. bilrage efter t. beitragen, eg. bära fram; jfr nt. bidragen, holl. bijdragen samt lat. conferre; se BI-, prefix1 1 a]
göra l. gifva ngt för att främja ett syfte; oftast i förb. bidraga till, stundom bidraga att: i sin mån medverka till (ett syfte) l. till att (få ngt utfördt).
[BIDRAGA 1]
1)
[jfr motsv. anv. i ut., holl. o. t.]
(numera knappast br.; jfi dock slutet)
tr.: lämna l. göra (ngt för att befrämja ett visst ändamål); vanl. i förb. bidraga ngt tili ngt, med l. gm ngt medverka till ngt, lämna l. göra ngt för att i sin mån befrämja ngt. Det, som til DefensionsWerkets utförande är at tilgå, samt af Undersåtarne anskaffes och bidrages. Stadg. ang. landtmil. 4: 1473 (1714). Om en menniska är dygdelskande och rettsinnig, så bidrager hon .. alla sina gåfvor, och all sin vetenskap til Guds äros vplysande i thet jordiska mörkret. FYDELIUS Förn. Föret. § 7 (1718, 1737) Om Riksens Råd intet ville bidraga något til Rikets frälsande, .. skulle de omgälla det med lif och gods. LAGERBRING 1 Hist. 4: 85 (1783). Kvar och en bidrog några Riksdaler. MÖLLER (1790). Bidrag hvad du kan / Till jordens väl med verksam möda. STENHAMMAR 210 (1794). Härtill kan jag ingenting bidraga. MOBERG Gram. 279 (1815). (Tyskarna förde frihetskrigen) i gemensan uppoffringstjusning, till hvilken de ringaste skärfvarne sannerligen icke bidrogos af philosophien och poesien. ATTERBOM Minnen 188 (1818). En fart, som varierade mellan sju och åtta mil i timmen, hvartill likväl strömmen bidrog trenne. Col. GOSSELMAN 2: 282 (1828, 1830) – särsk.
[efter uttr. göra sitt till]
(föga br.) i uttr. bidraga sitt till. Den omständigheten .. bidrog nog sitt till att göra förlusten af .. brodern ännu kännbarare. DAHLGREN 1 Ransäter 175 (1905).

More information and the source for the information: SAOB