Spanish: vivir

Spanish verb 'vivir' conjugated

Bookmark and Share