Spanish: enjugar

Spanish verb 'enjugar' conjugated

Bookmark and Share