Spanish: advenir

Spanish verb 'advenir' conjugated

Bookmark and Share