Where on earth do they speak Ai-Cham?

< Back

Language: Ai-Cham
Number of speakers: 2700
Language code: aih
Alternate names: Ai-Cham, Atsam, Jiamuhua, Jin, Jinhua
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Tai-Kadai, Kam-Tai, Kam-Sui
  • Dialects: Boyao, Di'e
  • Also spoken in:
  • Region: Southern Guizhou Province, Qiannan Buyi-Miao autonomous prefecture, Libo county, Di’e and Boyao townships. 13 villages.