ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಧಾತುರೂಪಗೊಳಿಸಿ

೩೪೦ (340) ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನ ಮೂಲ ಭಾಷಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಐಬೇರಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ನ್ಸುಲಾದವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡುವರು.

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ, ಕಾಲ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಆನ್-ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಧಾತುರೂಪಕವು ವಿಭಕ್ತಿರೂಪಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲವು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಧಾತುರೂಪಗೊಳಿಸಿ
ಭಾವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಆರಂಭ : ಮೂಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ತರಿಸು : ಪ್ರಾರಂಭ : ಉದಾಹರಣೆ :

ñ

n~

brun~ir ಸರಿಸಮ bruñir

í

i/

rei/r ಸರಿಸಮ reír

ü u: argu:ir ಸರಿಸಮ argüir
ಅತ್ಯುನ್ನತ 10 ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು
  1. estar
  2. ir
  3. ser
  4. hacer
  5. tener
  6. decir
  7. venir
  8. oír
  9. poder
  10. poner

esp.gif (2112 bytes)

Click to access Verbix on Facebook

Literature sources