Sanskrit Verb Conjugator

Sanskrit is the primary liturgical language of Hinduism, a philosophical language in Hinduism, Buddhism, and Jainism, and a scholarly literary language that was in use as a lingua franca in the Indian cultural zone.

Sanskrit is a standardized dialect of Old Indo-Aryan, originating as Vedic Sanskrit and tracing its linguistic ancestry back to Proto-Indo-Iranian and ultimately to Proto-Indo-European. Today it is listed as one of the 22 scheduled languages of India and is an official language of the state of Uttarakhand. Sanskrit holds a prominent position in Indo-European studies.

Conjugate a Sanskrit Verb

Fill in the infinitive. Don't use any capital letters!

अंश्, अघ, अङ्क्, अङ्ख्, अङ्ग्, अजिर, अज्, अञ्च्, अञ्ज्, अट्, अत्, अद्, अध्वर्, अन्, अन्ध्, अमित्र्, अम्, अर्च्, अर्ज्, अर्थ्, अर्द्, अर्ह्, अव्, अश्, असू, अस्, आकर्ण्, आकुल्, आप्, आविल्, आस्, , इङ्ग्, इन्, इन्द्, इन्ध्, इन्व्, इरस्, इष्, ईक्ष्, ईङ्ख्, ईड्, ईर्, ईर्ष्, ईश्, ईष्, ईह्, उक्ष्, उच्, उज्झ्, उञ्छ्, उत्कण्ठ्, उन्द्, उष्, ऊह्, एज्, एध्, कण्डू, कण्ड्, कत्थ्, कथ्, कदर्थ्, कन्, कम्प्, कलङ्क्, कल्, कवल्, कष्, कस्, काङ्क्ष्, काश्, कीर्त्, कुच्, कुट्, कुट्ट्, कुण्ठ्, कुण्ड्, कुत्स्, कुन्थ्, कुप्, कुल्, कुसुम्, कू, कूज्, कृ, कृत्, कृप्, कृश्, कृष्, कॄ, कॢप्, क्रम्, क्री, क्रीड्, क्रुध्, क्रुश्, क्लिश्, क्वथ्, क्षन्, क्षम्, क्षर्, क्षल्, क्षि, क्षिप्, क्षी, क्षु, क्षुद्, क्षुध्, क्षुभ्, गज्, गण्, गद्, गम्, गर्द्, गर्व्, गल्, गल्भ्, गा, गाह्, गुञ्ज्, गुण्ठ्, गुप्, गुर्, गुह्, गृध्, गॄ, ग्रथ्, ग्रस्, ग्रह्, ग्लै, चकास्, चक्ष्, चट्, चन्द्, चम्, चर्, चर्च्, चल्, चि, चित्, चिन्त्, चुद्, चुम्ब्, चूर्ण्, चेष्ट्, चोर्, च्यु, जक्ष्, जन्, जप्, जम्, जल्, जल्प्, जस्, जागृ, जि, जिन्व्, जीव्, जुष्, जू, जृम्भ्, जॄ, ज्ञा, ज्या, ज्युत्, ज्वर्, ज्वल्, तक्ष्, तड्, तन्, तन्त्र्, तपस्, तप्, तम्, तरुण्, तर्क्, तर्ज्, तिज्, तुद्, तुप्, तुल्, तुष्, तृद्, तृप्, तृष्, तॄ, त्यज्, त्रप्, त्रस्, त्रुट्, त्रै, त्वक्ष्, त्वर्, दंश्, दक्ष्, दण्ड्, दभ्, दम्, दय्, दल्, दस्, दह्, दा, दिश्, दिह्, दीक्ष्, दीप्, दीव्, दु, दुष्, दुह्, दृ, दृप्, दृश्, दृह्, दॄ, देव्, दोल्, द्युत्, द्रा, द्रु, द्रुह्, द्विष्, नद्, नन्द्, नमस्, नम्, नश्, नह्, नाथ्, निन्द्, नी, नु, नुद्, नृत्, पच्, पट्, पठ्, पण्, पत्, पद्, पवित्र्, पश्, पा, पि, पिश्, पिष्, पीड्, पीयूषवर्ष्, पुर्, पुलक्, पुष्, पुष्प्, पू, पूज्, पृ, पृच्, पृथ्, पृष्, पॄ, पोथ्, प्या, प्रतिकूल्, प्रतिरूप्, प्रथ्, प्रश्, प्रसाद्, प्री, प्लु, बंह्, बन्ध्, बाध्, बुध्, बृह्, ब्रू, मंह्, मज्ज्, मण्ड्, मद्, मन्, मन्त्र्, मन्थ्, मन्द्, मही, मह्, मा, मार्ग्, माल्यगुण्, मिथ्, मिल्, मिष्, मिह्, मी, मील्, मुकुल्, मुच्, मुण्ड्, मुद्, मुष्, मुह्, मूर्छ्, मृ, मृग्, मृज्, मृड्, मृद्, मृध्, मृश्, मृष्, म्ना, म्ला, म्लेछ्, यज्, यत्, यभ्, यम्, यस्, या, याच्, यु, युज्, युध्, रंह्, रक्ष्, रच्, रञ्ज्, रण्, रद्, रध्, रभ्, रम्, रस्, रह्, रा, राज्, राध्, रि, रिच्, रिष्, रु, रुच्, रुज्, रुद्, रुध्, रुष्, रुह्, रूप्, लक्ष्, लग्, लङ्ग्, लङ्घ्, लज्ज्, लप्, लभ्, लम्ब्, लल्, लष्, लस्, लिख्, लिप्, लिश्, लिह्, ली, लुण्ठ्, लुप्, लुभ्, लुल्, लू, लोक्, लोच्, वच्, वञ्च्, वद्, वन्, वन्द्, वप्, वम्, वर्ण्, वल्, वल्ग्, वश्, वस्, वह्, वा, वाञ्छ्, वाश्, वास्, विच्, विज्, विद्, विप्, विश्, विष, विष्, वीज्, वृ, वृज्, वृत्, वृध्, वृष्, वेन्, वेष्ट्, वैर, व्यथ्, व्यध्, व्या, व्रज्, व्रण्, व्रश्च्, व्रीड्, शंस्, शक्, शङ्क्, शप्, शम्, शलभ्, शश्, शस्, शा, शान्त्, शास्, शिथिल्, शिष्, शी, शुच्, शुध्, शुभ्, शुम्भ्, शुष्, शू, शॄ, श्या, श्रम्, श्रम्भ्, श्रि, श्रु, श्लाघ्, श्लिष्, श्वस्, श्वित्, ष्ठीव्, सच्, सञ्ज्, सद्, सह्, सा, सान्तु, सिच्, सिध्, सीव्, सु, सुर्, सू, सूच्, सूद्, सृ, सृज्, सृप्, सेव्, स्कन्द्, स्तन्, स्तम्भ्, स्तु, स्तुभ्, स्तॄ, स्तेन्, स्त्या, स्थग्, स्था, स्ना, स्निह्, स्नु, स्पन्द्, स्पर्ध्, स्पृश्, स्पृह्, स्फल्, स्फा, स्फुट्, स्फुर्, स्मि, स्मृ, स्यन्द्, स्रु, स्वञ्ज्, स्वद्, स्वन्, स्वप्, स्वर्, स्वल्पशिल्, स्विद्, हठ्, हद्, हन्, हस्, हा, हि, हिंस्, हु, हू, हृ, हृष्, ह्रस्, ह्राद्, ह्री, ह्लाद्, ह्वल्.

Where do they speak Sanskrit?

Literature sources