Sumerian: sa��-ki zalag bar

Sumerian verb 'sa��-ki zalag bar' conjugated