Latin: dormio

Latin verb 'dormio' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Dictionary lookup word

(Ind. Present 1.sg.): dormiō

Active

Nominal Forms

Infinitive: dormī́re
Present participle: dormiēns; dormiéntis
Future participle: dormītúrus
Gerund: dormiéndum
Gerundive: dormiéndus

Indicative

Present

egodormiō
dormīs
isdormit
nōsdormī́mus
vōsdormī́tis
dormiunt

Imperfect

egodormiḗbam
dormiḗbās
isdormiḗbat
nōsdormiēbā́mus
vōsdormiēbā́tis
dormiḗbant

I Future

egodormiam
dormiēs
isdormiet
nōsdormiḗmus
vōsdormiḗtis
dormient

Perfect

egodormī́vī
dormīvístī
isdormī́vit
nōsdormī́vimus
vōsdormīvístis
dormīvḗrunt

Pluperfect

egodormī́veram
dormī́verās
isdormī́verat
nōsdormīverā́mus
vōsdormīverā́tis
dormī́verant

II Future

egodormíverō
dormíveris
isdormíverit
nōsdormivérimus
vōsdormivéritis
dormíverint

Conjunctive

Present

egodormiam
dormiās
isdormiat
nōsdormiā́mus
vōsdormiā́tis
dormiant

Imperfect

egodormī́rem
dormī́rēs
isdormī́ret
nōsdormīrḗmus
vōsdormīrḗtis
dormī́rent
Perfect

egodormī́verim
dormī́veris
isdormī́verit
nōsdormīvérimus
vōsdormīvéritis
dormī́verint

Pluperfect

egodormīvíssem
dormīvíssēs
isdormīvísset
nōsdormīvissḗmus
vōsdormīvissḗtis
dormīvíssent

I Imperative

dormī
vōsdormī́te

II Imperative

dormī́tō
isdormī́tō
vōsdormītṓte
dormiúntō

Passive

Nominal Forms

Infinitive: dormī́re
Perfect participle: dormī́tumIndicative

Present

egodórmior
dormī́ris
isdormī́tur
nōsdormī́mur
vōsdormī́minī
dormiúntur

Imperfect

egodormiḗbar
dormiēbā́ris
isdormiēbā́tur
nōsdormiēbā́mur
vōsdormiēbā́minī
dormiēbántur

I Future

egodormiar
dormiḗris
isdormiḗtur
nōsdormiḗmur
vōsdormiḗminī
dormiéntur

Perfect

egodormī́tus sum
dormī́tus es
isdormī́tus est
nōsdormī́tī sumus
vōsdormī́tī estis
dormī́tī sunt

Pluperfect

egodormī́tus eram
dormī́tus erās
isdormī́tus erat
nōsdormī́tī erāmus
vōsdormī́tī erātis
dormī́tī erant

II Future

egodormī́tus erō
dormī́tus eris
isdormī́tus erit
nōsdormī́tī erimus
vōsdormī́tī eritis
dormī́tī erunt

Conjunctive

Present

egodormiar
dormiā́ris
isdormiā́tur
nōsdormiā́mur
vōsdormiā́minī
dormiā́ntur

Imperfect

egodormī́rer
dormīrḗris
isdormīrḗtur
nōsdormīrḗmur
vōsdormīrḗminī
dormīrḗntur
Perfect

egodormī́tus sim
dormī́tus sīs
isdormī́tus sit
nōsdormī́tī sīmus
vōsdormī́tī sītis
dormī́tī sint

Pluperfect

egodormī́tus essem
dormī́tus essēs
isdormī́tus esset
nōsdormī́tī essēmus
vōsdormī́tī essētis
dormī́tī essent