Old English: bitan

Old English verb 'bitan' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: bītan
Past participle: gebīten
Present participle: bītende

Indicative

Present

icbīte
þūbītst
bīt; bītt
bītaþ
bītaþ
hīobītaþ

Past

icbāt
þūbite
bāt
biton
biton
hīobiton

Subjunctive

Present

icbīte
þūbīte
bīte
bīten
bīten
hīobīten

Past

icbite
þūbite
bite
biten
biten
hīobiten

Imperative

þūbīt
bītaþ


(you)


(you)