Spanish-ar: ser

Spanish-ar verb 'ser' conjugated

Bookmark and Share