Spanish-hi: estar

Spanish-hi verb 'estar' conjugated

Bookmark and Share