Spanish-ar: estar

Spanish-ar verb 'estar' conjugated

Bookmark and Share