Swedish, all forms: skjuta

Swedish, all forms verb 'skjuta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: skjuta
Supine: skjutit
Gerund: skjutande

Indicative

Present

jagskjuter
duskjuter
han;honskjuter
viskjuter
niskjuter
deskjuter

Perfect

jaghar skjutit
duhar skjutit
han;honhar skjutit
vihar skjutit
nihar skjutit
dehar skjutit

Past

jagsköt
dusköt
han;honsköt
visköt
nisköt
desköt

Pluperfect

jaghade skjutit
duhade skjutit
han;honhade skjutit
vihade skjutit
nihade skjutit
dehade skjutit

Future

jagskall skjuta
duskall skjuta
han;honskall skjuta
viskall skjuta
niskall skjuta
deskall skjuta

Future perfect

jagskall ha skjutit
duskall ha skjutit
han;honskall ha skjutit
viskall ha skjutit
niskall ha skjutit
deskall ha skjutit

Conjunctive

Present

jagmå skjuta
dumå skjuta
han;honmå skjuta
vimå skjuta
nimå skjuta
demå skjuta

Present

jagmå ha skjutit
dumå ha skjutit
han;honmå ha skjutit
vimå ha skjutit
nimå ha skjutit
demå ha skjutit

Past

jagskulle skjuta
duskulle skjuta
han;honskulle skjuta
viskulle skjuta
niskulle skjuta
deskulle skjuta

Pluperfect

jagskulle ha skjutit
duskulle ha skjutit
han;honskulle ha skjutit
viskulle ha skjutit
niskulle ha skjutit
deskulle ha skjutit

Conditional

Present

jagskulle skjuta
duskulle skjuta
han;honskulle skjuta
viskulle skjuta
niskulle skjuta
deskulle skjuta

Perfect

jagskulle ha skjutit
duskulle ha skjutit
han;honskulle ha skjutit
viskulle ha skjutit
niskulle ha skjutit
deskulle ha skjutit

Imperative

duskjut
viLåt oss skjuta
niskjut

Translations

Swedish verb "skjuta"

Shoot someone or something

  • English: gun.

To fire a shot

To fire multiple shots

To hit with a shot

Transitive: to shoot

5 translations found.

Etymology

Additional Information

skjuta
avlossa skott (även i bollsport etc)
[A skjuter B/x]

Engelsk översättning
shoot, fire

Exempel

skjuta med pistol---fire a pistol
skjuta ihjäl---shoot to death
skjuta mål---shoot into the goal


Svenskt uppslagsord
skjuter sköt skjutit skjut! skjuta verb
förflytta (utan att lyfta) (även bildligt)
[A skjuter (på) x]

Engelsk översättning
push, move, shove

Exempel

han sköt över pengarna till kassörskan---he shoved the money over to the lady at the cash desk
skjuta pianot en meter---move the piano a metre

Stående uttryck

skjuta problemen framför sig ("vänta med att ta itu med problemen")---put the problems off ("postpone the problems until a later date")


Svenskt uppslagsord
skjuter sköt skjutit skjut! skjuta verb
med prep. senarelägga

Engelsk översättning
postpone, put off

Exempel

vi får skjuta på sammanträdet---we'll have to postpone the meeting


Svenskt uppslagsord
skjuter till sköt skjutit skjut! skjuta verb
bidra med, lägga till
[A skjuter till x]

Engelsk översättning
contribute, add

Exempel

hon sköt till 100 kronor---she put in a contribution of 100 kronor


Svenskt uppslagsord
skjuter ut sköt skjutit skjuta verb
sticka fram
[x skjuter ut]

Engelsk översättning
project, protrude; push (shove) out

Exempel

taket skjuter ut en bit---the roof protrudes somewhat

skjuta

SKJUTA ʃω³ta² v.¹ -er, sköt ʃø⁴t sköto ʃø³tω², skjutit ʃω³tit², skjuten ʃω³ten²; äv. (i bet. II) SKJUTAS ʃω³tas², v. dep. -es l. s, sköts/ ø⁴ts skötos ʃø³tωs², skjutis ʃω³tits². ( pr. ind. sg. akt. skiut TRUDHELIUS (1662) i 2Saml. 35: 216 (i vers). -er Tb. OPETRI 80 (1525) osv. – pass. o. dep. -es G1R 6: 263 (1529) osv. s (BellmS) BELLMAN 1: 224 ( c. 1775, 1790; med pluralt subj.) osv. ipf. ind. sg. -schötz, pass. OxBr. 5: 111 (1616: opschötz. -skiut (-schiu-) BtÅboH I. 9: 49 (1637: förschiut), VRP 1678, s. 206 (: uppskiut). skiödz, pass. UpplDomb. 5: 188 (1599: Skiodz, sannol. felaktigt för Skiödz), Därs. (: vpskiödz). skiött (schiö-, -dt) HSH 29: 119 (1542), VDAkt. 1714, nr 5. skiööt Liv. SCHRODERUS 98 (1626), GRUBB 307 (1665). skjöt (siö-, skiö-) 1Kon. 22: 34 (Bib. 1541), TT 1896, Allm s. 259. skott BtFinlH 3: 68 (1536), 2SthmTb. 7: 82 (1584). skuth UpplDomb. 3: 170 (1602). skutt (-dt) TbLödöse 1 (1586), KKD 1: 246 ( c. 1710). sködz, pass. RA II. 2: 49 (1617). sköt Tb. OPETRI 34 (1524) osv. skött UpplDomb. 7: 14 (1546), ConsEcclAboP 266 (1659). skööt Apg. 25: 26 (NT 1526), VDAkt. 1689, nr 99. sköött G1 SVART 75 (1561), BtÅboH I. 8: 58 (1636). sskyth ArbogaTb. 4: 21 (1538). ipf. ind. pl. skiuto (-e) E14 TEGEL 206 (1612), Dagb. BOLINUS 29 (1667). skiötte KKD 7: 200 (1686). skjöto (skiö-, -e) Dagb. BOLINUS 76 (1678), JernkA 1881, s. 341 skuto (skw-, -e) Kr. OPETRI 52 ( c. 1540), MÖLLER (1807). skutto (-e) Kr. OPETRI 316 ( c. 1540), Dagb. SPEGEL 23 (1680). skuute OxBr. 1: 64 (1614). sköto (-e) SUFinlH 5: 294 (1618) osv. ipf. konj. skute Und. SKYTTE C 3 b (1604), Phys. FORSIUS 153 (1611). skutte 1Sam. 20: 20 (Bib. 1541), GW SPEGEL 155 (1685). sköte Surge CHRONANDER B 5 b (1647) osv. sup. schutit SkinnkamRSthm 1610, s. 74, OxBr. 5: 465 (1628). -schuttit (-et) RA I. 2: 195 (1568: utschuttet), OxBr. 11: 547 (1626: fohrschuttit). skjutit (skiu-, skiw-, -et, -idh) UrkFinlÖ I. 2: 166 (1597) osv. skotet 2Post. LPETRI 80 b (1555), Sv41H 1: 514 (i handl. fr. 1565). -skott G1R 11: 163 (1536: forskott). skottet TbLödöse 25 (1587). skutit (skw-, -ed, -edt, -et, -ett, -id, -idt, -itt) Apg. 25: 12 (NT 1526), FörslSAOB WESTE ( c. 1815), DALIN (1854; betecknat ss. föråldrat). skutt KKD 1: T (c. 1710). skuttit (-ed, -edt, -ett, id, -idt, -itt) G1R 7: 240 (1531), Dagb. SPEGEL 17 (1680). p. pf. schuten (-in) OxBr. 9: 10 (1619: utschutne, pl.), AV MURENIUS 457 (1660). skjuten (skiu-, -in) E14 TEGEL 2& (1612) osv. skoten (-in) OPETRI 1: 203 (1527: vtskotne, pl.), Visb. 1: 221 (c. 1620). skotten Kr. OPETRI 272 (c. 1540), HFinlKamF 2: 34 (1556). skuten (skw-, -in, -inn) Tb. OPETRI 30 (1524), SvSpr. SCHILLER 191 (1859; angivet ss. "ej . . alldeles ur bruk"). skutten (-in) G1R 7: 205 (1530), KKD 7: 69 (1704). -skytten ÅngermDomb. 16/8 1632, fol. 43 (: trylskytten). sköten HH 20: 99 (c. 1580). – n. sg. -schutet RA II. 2: 266 (1617: uppschutet). skjutet (-it) Norrl. HÜLPHERS V. 1: 236 (1789) osv. -skottet (-edt) G1R 16: 408 (1544: beskottet), HFinlH 2: 245 (1547: beskottedt). skutet (-it, -itt) G1R 10: 257 (1535), WESTE (1807). -skuth TbLödöse 368 (1596: vpskutb). skuttet (-idtt, -it) UpplDomb. 2: 59 (1579), 3SthmTb. 9: 111 (1616). -skuuthith TbLödöse 109 (1589: wpskuuthith)) vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, anträffat bl. i vbalsbst. till verb med skjuta ss. senare ssgsled, G1R 1: 33 (1522: inskiwtelse), StrSkr. QUENNERSTEDT 2: 231 (1913, 1919: inskjutelse)), -ERI (se avledn.), -ING (†, anträffat bl. i vbalsbst. till verb med skjuta ss. senare ssgsled, ConsAcAboP 4: 3 (1671: förskiuting)), -NING; -ARE (se avledn.), -ERSKA (†, Linc. (1640; under iaculatrix; i bet. I 1 l.2)); jfr SKJUT sbst.², ( siuutt- i ssg 1563 (: Siuutt röör). skiud- 1667. skiutt- (schiu-, skiw-) 1536 (: skiwtt, imper.), 1566–1649. skiyd- 1593. skiyt- 1592. skiytt- 1606. skjut- (schiu-, siu-, skiju-, skiu-, skiv-, skiw-, skyu-, skyw-) 1522 (: inskiwtelse) osv. skut- 1526–1821. -skydh- (: wpskydha). skyt- (schy-, skij-) 1555–1613. skytt- 1551–1601)
[fsv. skiuta, sv. dial. skjuta, skyta, skuta; jfr fd. skiutæ (d. skyde), fvn. skjáta (nor. dial. skjota, skyta), krimgot. schieten, fsax. skiotan (mlt. schēten), mnl. o. holl. schieten, fht skiozan (t. schiessen), feng. scēotan (eng. schoot); sannol. besläktat med kyrkslav. iskydati, kasta ut, ry. kidat', kasta, o. sanskr. cádati, driver på; formen skuta beror sannol. på inflytande från former i paradigmet som urspr. icke innehållit j; med avs. på
ipf. ind. sg. skott, skuth, skutt jfr sv. dial. skod, skur, skåt o. d.; nämnda former bero på inflytande från de i ipf. ind. pl., ipf. konj., sup. o. p. pf. ljudlagsenliga fomerna; jfr AStVbalkl. LUNDBERG 50 ff. (1921).– jfr SKEET, SKJUT, sbst.¹, SKJUTA, v.², SKJUTSA, v.¹-², SKOT, SKOTA, sbst., SKOTT, -SKOTT, SKOTTA, sbst. o. v., SKOTTEL, SKUT, SKUTA, SKYT, SKYTTEL, SKÄRSKÅDA, SKÖT, SKÖTE m. fl.] Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB