Swedish, all forms: ligga

Swedish, all forms verb 'ligga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ligga
Supine: legat
Gerund: liggande

Indicative

Present

jagligger
duligger
han;honligger
viligger
niligger
deligger

Perfect

jaghar legat
duhar legat
han;honhar legat
vihar legat
nihar legat
dehar legat

Past

jaglåg
dulåg
han;honlåg
vilåg
nilåg
delåg

Pluperfect

jaghade legat
duhade legat
han;honhade legat
vihade legat
nihade legat
dehade legat

Future

jagskall ligga
duskall ligga
han;honskall ligga
viskall ligga
niskall ligga
deskall ligga

Future perfect

jagskall ha legat
duskall ha legat
han;honskall ha legat
viskall ha legat
niskall ha legat
deskall ha legat

Conjunctive

Present

jagmå ligga
dumå ligga
han;honmå ligga
vimå ligga
nimå ligga
demå ligga

Present

jagmå ha legat
dumå ha legat
han;honmå ha legat
vimå ha legat
nimå ha legat
demå ha legat

Past

jagskulle ligga
duskulle ligga
han;honskulle ligga
viskulle ligga
niskulle ligga
deskulle ligga

Pluperfect

jagskulle ha legat
duskulle ha legat
han;honskulle ha legat
viskulle ha legat
niskulle ha legat
deskulle ha legat

Conditional

Present

jagskulle ligga
duskulle ligga
han;honskulle ligga
viskulle ligga
niskulle ligga
deskulle ligga

Perfect

jagskulle ha legat
duskulle ha legat
han;honskulle ha legat
viskulle ha legat
niskulle ha legat
deskulle ha legat

Imperative

duligg
viLåt oss ligga
niligg

Verbs conjugated like ligga

anligga, avligga, beligga, efterligga, föreligga, ligga, åligga, överligga,

Translations

Swedish verb "ligga"

Be in horizontal position

  • English: lie.

Be situated

  • English: lie.

Occupy a place

  • English: be.

Of an object: occupy a given position permanently

  • English: sit.

Stay, remain, be situated

To have sex with

7 translations found.

Etymology

Additional Information

ligga
vara i vågrätt läge, vila; vara placerad (försvagat "finnas")
[A/x ligger + PLATS]

Engelsk översättning
lie

Exempel

ligga i sängen---lie in bed
boken ligger på bordet---the book is on the table
gatan ligger i Göteborg---that street is in Göteborg
hon ligger trea i tävlingen---she is lying third in the competition
det ligger mycket i vad du säger---there's a lot to what you say

Stående uttryck

ligga med någon ("ha samlag med någon")---sleep with sby, go to bed with sby ("have sexual intercourse with sby")
du ligger illa till ("du är illa ute")---you're in a pickle ("you are in an unfortunate situation")
vad ligger bakom beslutet? ("vad beror beslutet på?")---what is behind the decision? ("what is the reason for the decision?")
ligga i blodet ("vara naturligt, typiskt")---be part of one's character ("be of one's nature, typical")
ligga lågt ("vara passiv, avvakta")---lie low ("bide one's time, remain secretly ready for action")
ligga i luften ("kunna anas el. kännas")---be in the air ("be able to anticipate or feel")


Svenskt uppslagsord
ligger i låg legat ligg! ligga verb
anstränga sig, arbeta hårt
[A ligger i]

Engelsk översättning
work hard, be at it


Svenskt uppslagsord
ligger över låg legat ligg! ligga verb
stanna kvar hos någon över natten, sova över
[A ligger över + PLATS]

Engelsk översättning
stay overnight

ligga

LIGGA lig³a², v. ligger, låg lå⁴g, legat le³ga, legad le³ga. vbalsbst. -ANDE (se avledn.), -NING (Linc. Oo 3 b (1640) osv.); -ARE (se d. o.); jfr LIGG ( inf. o. pr. ind. pl. leg(h)a Visb. 1: 151 (c. 1620). liga KKD 7: 95 (1705), Därs. 3: 107 (1707). ligga (-e) G1R 1: 327 (1524) osv. lig(g)ia (-ja, -e) G1R 1: 28 (1521), LIND 1749; under inliegen). – pr. ind. sg. leg(h)er BtFinlH 4: 253 (1564), KKD 6: 357 (1716). li(i)gg(i)er (lig-) G1R 1: 57 (1523: paa ligger) osv. – ipf. ind. sg. laa G1R 1: 97 (1523: pa laa), Därs. 3: 292 (1526). la(a)g(h) Tb. OPETRI 13 1524; uppl. 1929), EkenäsDomb. 1: 216 (1657). log(h) SVARTG1 26 (1561). HH XI. 1: 68 (1530), HB 1: 90 (1629). lå(å)g(h) G1R 1: 87 (1523) osv. – ipf. ind. pl. lago Kr. BRAHE 37 (c. 1585). lego Diar. GYLLENIUS 80 (c. 1660). logo KKD 9: 50 (1703). lå(å)g(h)o (-e) G1R 6: 165 (1529) osv. – ipf. konj. låg(h)e ( -o) LPETRI Œc. 48 (1559) osv. – sup. lagit MStenbock PRYTZ D 2 a (1633). lega 2Saml. 13: 75 (c. 1690). leg(h)at (-adh, -att, -et, -ett) G1R 1: 22 (1521) osv. leggat SCHÜCK Wivallius 1: 136 (i handl. fr. 1631). legiat(t)h (-adh, -eth) SkrGbgJub. 6: 129 (1589), Därs. 332 (1594). legt ConsEcclAboP 141 (1658). lig(h)at (-ad, -att) G1R 1: 6 (1521), EkenäsDomb. 1: 216 (1657). liggiat Dagb. BOLINUS 79 (1679), Landsm. XI. 1: 98 (1702). liggt (-et, -itt) Ydre RÄÄF 1: 313 (i handl. fr. 1557) SSL RYDQVIST 1: 254 (1850). lågat GRIMBERG SvYFolk. 2: 22 (cit. fr. 1593), Stridsropet 1883, mr 2, s. 3. läg(h)at SUFinlH 2: 206 (1605), Vitt. JGHALLMAN 11 (c. 1756). – p. pf. (numera i sht i ssgr) legad RA I. 1: 488 (1546: förleghat, n.), UpsLäkF 1870–71 s. 417. legen OxBr. 3: 482 (1634: legne, pl.), RP 16: 85 (1655: legin). liggad MÖLLER 1782; under brüten). liggen SvLappm. ZETTERSTEDT 1: 177 (1822))
[fsv. liggia, motsv. dan. o. nor. ligge, isl. liggia, got. ligan, fsax. liggian, fht. licken, ligen, t. liegen, feng. licgan, eng. lie; till en ieur. rot legh, föreliggande bl. a. i lat. lectus, gr. λέξος, bädd; jfr LAG sbst.¹ o. sbst.³, LAGA, sbst.¹, adj. o. v., LEGA. sbst.¹. LÄGE. LÄGER, LÄGGA, LÄG LIG m. fl.]
– jfr. AN-, AV-, BI-, EFTER-, FRAM-, FÖRE-, GOLV-, HALV-, IGEN-, IN-, INNE-, KULL-, KVAR-, NED(ER)-, PÅ-, SAMMAN-, TILL-, UNDER-, UT-, Å-, ÖVER-LIGGA m. fl., ävensom AVVÄGS-, BAKOM-, BAR-, BREDVID-, BROTT-, DJUP-, DJUPT-, EMELLAN-, FJÄRR-, FJÄRRAN-, FRAMFÖR-, FRI-, FRÅN-, GREN-, INTILL-, INVID-, JORD-, KANT-, KNÄ-, KRING-, KROK-, MOT-, NÄR(A)-, NÄST-, OM-, SITT-, STRÄCK-, VID-LIGGANDE, p. adj., m. fl. Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


ligga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i förb. med efter el. på el. till el. över: enträget bönfalla (ngn), hänga efter (ngn); vara efterhängsen
  • anʼ lⱺ:g sⱺ ⱸtt barⱺ ⱺ skⱺ ha: ä (Houtskär)
  • Anna lɷå:g till ɷbru:kba:ṭ o sku ha maʃi:nin (:en symaskin) (Närpes)
  • han lå: nɷ til mⱸ os at vi skɷ far mⱸ dⱸ där bå:nⱸ (:fara till doktorn) (Tenala)
  • han liggär ett han, såm fänin ett sjä:ḷin (Vörå)
i förb. med sönder: krossa el. ha sönder (ngt) gm att ligga på det
  • haḷminʼ (i sängen) bḷⱸ: sɷnʼdäligga (Kumlinge)
i förb. med under: vara underlägsen; sacka efter (i arbete el.d.). ; i uttr. ligga uppe, reda sig i ekonomiskt avseende. ; i uttr. ligga inne (med ngt), ha (ngt) i sin ägo. ; ligga med (pengar) el. ligga upp med (pengar) , ha (medel) disponibla
  • int lå: folkki opp mⱸ so myky pⱸŋgar förr (Tenala)

Se mer