Swedish, all forms: avse

Swedish, all forms verb 'avse' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: avse
Supine: avsett
Gerund: avseende

Indicative

Present

jagavser
duavser
han;honavser
viavser
niavser
deavser

Perfect

jaghar avsett
duhar avsett
han;honhar avsett
vihar avsett
nihar avsett
dehar avsett

Past

jagavsåg
duavsåg
han;honavsåg
viavsåg
niavsåg
deavsåg

Pluperfect

jaghade avsett
duhade avsett
han;honhade avsett
vihade avsett
nihade avsett
dehade avsett

Future

jagskall avse
duskall avse
han;honskall avse
viskall avse
niskall avse
deskall avse

Future perfect

jagskall ha avsett
duskall ha avsett
han;honskall ha avsett
viskall ha avsett
niskall ha avsett
deskall ha avsett

Conjunctive

Present

jagmå avse
dumå avse
han;honmå avse
vimå avse
nimå avse
demå avse

Present

jagmå ha avsett
dumå ha avsett
han;honmå ha avsett
vimå ha avsett
nimå ha avsett
demå ha avsett

Past

jagskulle avse
duskulle avse
han;honskulle avse
viskulle avse
niskulle avse
deskulle avse

Pluperfect

jagskulle ha avsett
duskulle ha avsett
han;honskulle ha avsett
viskulle ha avsett
niskulle ha avsett
deskulle ha avsett

Conditional

Present

jagskulle avse
duskulle avse
han;honskulle avse
viskulle avse
niskulle avse
deskulle avse

Perfect

jagskulle ha avsett
duskulle ha avsett
han;honskulle ha avsett
viskulle ha avsett
niskulle ha avsett
deskulle ha avsett

Imperative

duavse
viLåt oss avse
niavse

Etymology

Additional Information

avse
syfta på; ämna, tänka på, ha som mål
[A avser x/att+INF]

Engelsk översättning
concern, refer to; intend, aim at, have as one's goal

Exempel

kommunen avser att ändra planerna---the local authorities intend to modify the plans
bestämmelsen avser endast motorvägar---the rule applies only to motorways
ölet är avsett för export---the beer is intended for export
fastigheten är avsedd att rivas---the building is condemned
TV-programmet hade avsedd effekt (el. verkan)---the TV programme had the intended effect

avse

AFSE AVSE a³v~se² (a`fse WESTE), v. -ser, -såg, -sågo, -sett, -sedd (se för öfr. SE). vbalsbst. -ELSE (se d. o.), -ENDE (se d. o.); jfr AFSIKT
[jfr d. afse, mnt. afsen, holl. afzien, t. absehen]
– jfr O-AFSEDD. Ehuru sv. lexikografer från 1730–1750-talen anföra sbst. AFSEENDE, upptager ingen af dem verbet afse. Den förste ordboksförf., hos hvilken detta anträffats, är EKBLAD (1764); se II 1. SAHLSTEDT, som ej nämner det i sin ordbok från 1757, har i sitt större lex. från 1773 intagit det, men endast med bet. provide percipere (jfr I 4), en bet., som äfv. vid denna tid torde varit föga br. Han inskränker dessutom ordets anv. till inf. Med samma inskränkning (hvilken på det hela bekräftas af bruket i vår ä. litteratur) upptages ordet äfv. hos MÖLLER (1790). WIDEGREN, hvars ordbok (1788) annars i fråga om sv. gärna följer SAHLSTEDTS, har däremot uteslutit ordet. – Dessa förh. torde böra så uppfattas, att afse kring midten af 1700-talet blifvit i sina ä. bet. (se I) nästan föråldradt, under det att å andra sidan ordet i sina numera vanl. bet. (se II, III) ännu ej hunnit vinna ngn eg. spridning. Öfversikt af betydelserna. I.
[äldre bet., hvilka synas direkt ansluta sig till t. absehen]
tr.:
[AFSE.v 1]
1)
utse, efterse; afpassa;
[AFSE.v 2]
2) tillse; afvakta;
[AFSE.v 3]
3) åse;
[AFSE.v 4]
4) inse;
[AFSE.v 5]
5) anse?;
[AFSE.v 6]
6) motse, vänta. II. [nyare bet., hvilka ansluta sig till AFSEENDE] tr.:
[AFSE.v 1]
1) hafva afseende på, (hän)syfta på;
[AFSE.v 2]
2) hafva för afsikt; åsyfta; bestämma (för l:
till);
[AFSE.v 3]
3) göra l. fästa afseende på. intr.: bortse
[AFSE.v I]
I)
[AFSE.v I.1]
1)
[jfr t. seinen vorteil, seine gelegenheit absehen, holl. de kans afzien]
i förb. med uttr., som beteckna lägenhet, (lämplig) plats l. tid, tillfälle, utväg o. d.
[AFSE.v I.1.a]
a) ()
utse, utfinna; efterse. (Låta) affssee vdi Skogerne .. huar tilfälle kunne ware, att fälle .. Bråther.
FH 3: 252 (1555). En karll som .. slijcke legenhether (att fälla bråtar) afsee kunde. Därs. 9: 145 (1556). Een Ort til congress .. affsee och vthwälia. N. Av. 3 Sept. 1658. StatsDeputationen (fick befallning), att derutinnan afse någon utväg. TILAS i HSH 16: 402 (1770).

More information and the source for the information: SAOB