Spanish: fallir

Spanish verb 'fallir' conjugated

Bookmark and Share