Spanish: bollir

Spanish verb 'bollir' conjugated

Bookmark and Share