Spanish: avenir

Spanish verb 'avenir' conjugated

Bookmark and Share