Spanish: astringir

Spanish verb 'astringir' conjugated

Bookmark and Share