Where on earth do they speak Iu Mien?

< Back

Language: Iu Mien
Number of speakers: 383000
Language code: ium
Alternate names: Ban Yao, Dao Do, Dao Thanh Phan, Dìu, Dong, Highland Yao, Iu Mien, Kim Mien, Man, Mán, Mian, Mien, Myen, Pan Yao, Red Dao, Trai, Xá, Yao, Yao Kimmien, Yao Ogang, Yiu Mien, Youmian, Yu Mien
Where spoken: China, Laos, Thailand, Vietnam

More Information

  • Language classification: Hmong-Mien, Mienic, Mian-Jin
  • Dialects: Cham, Chiangrai, Dao Do, Dao Lan Tien, Dao Lo Gang, Deo Tien, Guoshan Yao, Quan Chet, Quan Trang
  • Also spoken in: Belgium, Switzerland, Denmark, France, Myanmar, New Zealand, United States, Viet Nam
  • Region: Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dayao mountains, Guangdong in Ruyuan county, Yunnan and Hunan provinces; Guizhou Province, Rongjiang, Congjiang, and Libo counties. Also in Belgium, Denmark, France, Laos, New Zealand, Switzerland, Thailand, United States, Viet Nam.