Where on earth do they speak Horpa?

< Back

Language: Horpa
Number of speakers: 45000
Language code: ero
Alternate names: Bawang, Bopa, Danba, Daofu, Daofuhua, Dawu, Ergong, Gangli, Hórsók, Hor, Horpa, Huo'er, Pawang, Rgu, Stau, Western Gyarong, Western Jiarong
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Northeastern Tibeto-Burman, rGyalrongic
  • Dialects: Central, Danba, Daofu, Dawu, Eastern, Gangli, Geshitsa, Geshiza, Jinchuan, Lawurong, Northern, Rangtang, Shangzhai, Taofu, Western, Western Ergong, Western Horpa, Zhongzhai
  • Also spoken in:
  • Region: Sichuan Province, Ganzi (Garzê) Tibetan autonomous prefecture, Daofu (rTau, sTau, Dawu), Luhuo, Xinlong (Brag-’go), Danba (Rong-brag), and Xinlong (Nyagrong) counties.