Where on earth do they speak Hlai?

< Back

Language: Hlai
Number of speakers: 667000
Language code: lic
Alternate names: Bli, Dai, Day, Dli, Hlai, Klai, La, Lai, Le, Li, Loi, Slai
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Tai-Kadai, Hlai
  • Dialects: Baisha-Yuanmen, Bendi, Gei, Ha, Local Li, Luohua-Hayan-Baoxian, Meifu, Moifau, Qi, Tongshi-Qiandui-Baocheng, Zwn
  • Also spoken in:
  • Region: Central and southern Hainan Province, Wanning, Tunchang, Danxiang, Chengmai, Baisha.