Where on earth do they speak Guiqiong?

< Back

Language: Guiqiong
Number of speakers: 6000
Language code: gqi
Alternate names: Guichong, Guiqiong
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Northeastern Tibeto-Burman, Qiangic
  • Dialects:
  • Also spoken in:
  • Region: West central Sichuan Province, Ganzi (GarzĂȘ) Tibetan autonomous prefecture, 4 townships: Shiji, Maibeng, Qianqi, Shelian West; also Guza town; plateaus on both sides of north Dadu river.