Where on earth do they speak Ersu?

< Back

Language: Ersu
Number of speakers: 20000
Language code: ers
Alternate names: Bu'erci, Bu'erzi, Bu'erzi Ersu, Doxu, Duoxu, Erhsu, Ersu, Lizu, Lusu, T'osu
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Northeastern Tibeto-Burman, Ersuish
  • Dialects: Central Ersu, Duoxu, Eastern Ersu, Ersu, Lüzü, Liru, Lisu, Western Ersu
  • Also spoken in:
  • Region: South central Sichuan Province, lower reaches of the Dadu river; Liangshan Yi autonomous prefecture, Ganluo, Yuexi, Mianning, and Muli counties; Ya’an prefecture, Shimian and Hanyuan counties; Ganzi Tibetan autonomous prefecture, Jiulong county; dispersed among Yi, Chinese, and Tibetan peoples.