Where on earth do they speak Chinese, Wu?

< Back

Language: Chinese, Wu
Number of speakers: 77200000
Language code: wuu
Alternate names: Chinese, Wu, Wu
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Chinese
  • Dialects: Chuqu, Jinhua, Kinhwa, Oujiang, Shanghai, Taihu, Taizhou, Wuzhou, Xuanzhou
  • Also spoken in: United States
  • Region: Jiangsu Province south of Changjiang river, east of Zhenjiang, on Chongming Island, mouth of and north of the Changjiang in Nantong area, Haimen, Qidong, and Qingjiang; Zhejiang Province south to Quzhou, Jinhua, and Wenzhou; southeast Anhui Province. Also in United States.