Where on earth do they speak Chinese, Min Nan?

< Back

Language: Chinese, Min Nan
Number of speakers: 25700000
Language code: nan
Alternate names: Chinese, Min Nan, Min Nam, Min Nan, Minnan, Southern Min
Where spoken: China, Taiwan

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Chinese
  • Dialects: Amoy, Chao-Shan, Chaochow, Chaozhou, Choushan, Fujian, Fujianese, Fukien, Fukienese, Hainan, Hainanese, Hokkien, Lei Hua, Leizhou, Li Hua, Longdu, Qiongwen Hua, Shantou, Swatow, Taechew, Taiwanese, Techu, Teochew, Teochow, Tiu Chiu, Tiuchiu, Wenchang, Xiamen, Zhenan Min
  • Also spoken in: Brunei, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, United States
  • Region: South Fujian, Guangdong, south Hainan, south Zhejiang, and south Jiangxi provinces. Xiamen in south Fujian and Jiangxi provinces; Hainan in Hainan; Leizhou on Leizhou peninsula of southwest Guangdong Province; Chao-Shan in far east corner of Guangdong Province in Chaozhou-Shantou area; Longdu is a dialect island around Zhongshan city and Shaxi in Guangdong Province, south of Guangzhou; Zhenan Min in southeast Zhejiang Province around Pingyang and Cangnan and on Zhoushan archipelago of northeast Zhejiang Province. Also in Brunei, Cambodia, Canada, Hong Kong, Macao, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, United States.