Where on earth do they speak Chinese, Mandarin?

< Back

Language: Chinese, Mandarin
Number of speakers: 840000000
Language code: cmn
Alternate names: Beifang Fangyan, Chinese, Mandarin, Guanhua, Guoyu, Hanyu, Hoton, Huayu, Hui, Hui-Zu, Hytad, Kuoyu, Mandarin, Northern Chinese, Putonghua, Qotong, Standard Chinese, Xui
Where spoken: China, Mongolia, Taiwan

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Chinese
  • Dialects: Cin Haw, Haw, Ho, Huabei Guanhua, Hui, Hui-Tze, Hwei, Jiangxia Guanhua, Jinghuai Guanhua, Lower Yangze Mandarin, Northern Mandarin, Northwestern Mandarin, Panghse, Pantha, Panthe, Pathee, Southwestern Mandarin, Taibei Mandarin, Western Mandarin, Xibei Guanhua, Xinan Guanhua, Yunnanese
  • Also spoken in: Brunei, Canada, United Kingdom, Indonesia, Cambodia, Laos, Libya, Mauritius, Malaysia, Mozambique, Philippines, Russian Federation, Singapore, Thailand, United States, Viet Nam, Zambia
  • Region: Widespread north of Changjiang river, a belt south of the Changjiang from Qiujiang (Jiangxi) to Zhenjiang (Jiangsu), Hubei Province, except southeast corner, Sichuan, Yunnan, Guizhou provinces, northwest Guangxi Zhuang Autonomous Region, and northwest corner of Hunan Province. Also in Australia, Brunei, Cambodia, Canada, Hong Kong, Macao, Taiwan, Equatorial Guinea, Indonesia, South Korea, Laos, Libya, Malaysia, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Philippines, Russian Federation, Singapore, Thailand, United Kingdom, United States, Viet Nam, Zambia.