Where on earth do they speak Chinese, Huizhou?

< Back

Language: Chinese, Huizhou
Number of speakers: 4600000
Language code: czh
Alternate names: Chinese, Huizhou, Huizhou
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Chinese
  • Dialects: Jingzhan, Jixi, Qide, Xiuyi, Yanzhou
  • Also spoken in:
  • Region: South or southeast Anhui Province, Huizhou region, Jixi, She (Xi), Ningguo, Jingde, Tunxi, Xiuning, Yi, Qimen, and Dongzhi counties; north and west Zhejiang Province, Chun’an county, Jiande municipality; northeast Jiangxi Province, Wuyuan, Dexing, and Fuliang counties.