Where on earth do they speak Chinese, Hakka?

< Back

Language: Chinese, Hakka
Number of speakers: 25700000
Language code: hak
Alternate names: Chinese, Hakka, Hakka, Hokka, Ke, Kechia, Kehia, Kejia, Kek, Khek, Majiahua, Tu Guangdonghua, Xinminhua
Where spoken: China, Taiwan

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Chinese
  • Dialects: Central Guangdong, Hailu, Hi-Lu, Hoilluk, Hoiluk, Huizhou, Longnan, Meixian, Min-Ke, Ning-Long, Northern Guangdong, Raoping, Sanhsien, Shi Xien, Shigen, Shixien, Taiwan Kejia, Tingzhou, Tonggu, Yue-Tai, Yuebei, Yuezhong, Yugui
  • Also spoken in: Brunei, Canada, United Kingdom, Guyane française, Indonesia, Mauritius, Malaysia, New Zealand, Panama, French Polynesia, Singapore, Suriname, Thailand, United States, South Africa
  • Region: Widespread with other dialects. Greatest concentration in east and northeast Guangdong Province; also in west and southwest Fujian, south Jiangxi, Guangxi, Hunan, Sichuan, and Hainan provinces. Also in Brunei, Cambodia, Canada, Hong Kong, Taiwan, French Guiana, French Polynesia, Indonesia, Malaysia, Mauritius, New Zealand, Panama, Singapore, South Africa, Suriname, Thailand, United Kingdom, United States.